ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Segway Powersports s.r.o.
Adószám: 09783776
Székhelye Letkov, Staroplzenecká 290, irányítószám 326 00, Cseh Köztársaság
bejegyezve a Pilseni Megyei Cégbíróság nyilvántartásába a C részleg 40164 szám alatt.
Telefonszám: +420 378 21 21 01
E-mail: info@segwaypowersports.cz
(a továbbiakban: "Adatkezelő"),

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adatok feldolgozásának elveiről és az érintetteknek a hatályos jogszabályokból eredő bizonyos jogairól. Kérjük az érintetteket, hogy gondosan elemezzék a személyes adatok feldolgozásának elveit, mivel ezek határozzák meg, hogyan kerülnek feldolgozásra az Ön által megadott személyes adatok. Ezek az elvek a legfontosabb folyamatok általános összefoglalását mutatják be, amelyet az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében alkalmaz. Ha kérdései vannak személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a fenti elérhetőségeken.

Bevezető rendelkezések
Segway Powersports s.r.o., adószám 09783776, székhelye: Letkov, Staroplzenecká 290, irányítószám 326 00, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Pilseni Megyei Cégbíróság nyilvántartásába a C részleg 40164 szám alatt, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által kiadott (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése értelmében kezeli a személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles védeni és tiszteletben tartani az adattulajdonosok titoktartási jogait, mert az Adatkezelő elsődleges kötelezettségének tekinti a magánélet és a személyes adatok védelmét. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ezek az elvek egy alkalmazandó általános dokumentumot határoznak meg, amelyet az Adatkezelő vállal a természetes személyek személyes adatainak védelme és feldolgozása tekintetében, mint például az érintett, amelyet az Adatkezelő szerzett a szerződés tárgyalása, a szerződés esetleges megkötése vagy a személyes adatok feldolgozásának tárgyát képező adatokhoz való bármilyen szabad hozzájárulás kapcsán.

A személyes adatok kezelésének alapelvei
A GDPR 5. cikkelye szerint az Adatkezelő felelős a következő elvek betartásáért a személyes adatok feldolgozása során:
- jogszerűség - a jogcím létrehozásának kötelezettsége a személyes adatok feldolgozásának minden egyes esetére,
- pontosság és átláthatóság - az Adatkezelő azon kötelezettsége, hogy biztosítsa az Érintett személyes adataival kapcsolatos lehető legnagyobb mértékű tájékoztatását, különösen az Érintettel való átlátható kommunikáció és az Érintett felé való személyes adatok iránti nyitottság révén. Az Adatkezelő a közlési módok használatára vonatkozó kötelezettsége, valamint az egyértelmű, könnyen érthető és pontos információk megadásának kötelezettsége az Érintettel való személyes adataival kapcsolatos kommunikáció során,
- a cél korlátozása - Az Adatkezelő köteles a személyes adatokat csak meghatározott, érthető és jogszerű célokból feldolgozni,
- adatminimalizálás - Az adatkezelő csak azokat a személyes adatokat köteles feldolgozni, melyek szükségesek a feldolgozás céljának eléréséhez és csak a szükséges mértékben,
- pontosság - az aktuális és pontos személyes adatok feldolgozására, valamint a pontatlan adatok azonnali törlésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettség,
- tárolási korlátozás - a személyes adatok csak a feldolgozásukhoz szükséges ideig történő tárolásának kötelezettsége,
- integritás és titoktartás - az adatok olyan módon történő feldolgozásának kötelezettsége, amely megőrzi biztonságukat, és megakadályozza azok jogellenes, jogosulatlan feldolgozását, károsodását, megsemmisülését vagy elvesztését, valamint képes bizonyítani ezen elvek betartását.

Az érintettek jogai a személyes adatok védelmére vonatkozóan
Az érintett bármikor jogosult kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, annak érdekében, hogy információt szerezzen személyes adatai kezelésének állapotáról.

Az érintettnek bármikor joga van kapcsolatba lépni az Adatkezelővel az alábbi jogok gyakorlása érdekében:
- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga és az adatkezelő megerősítésének kérelmezése a saját személyes adatainak feldolgozása tekintetében, valamint a kezelt személyes adatok másolatának megszerzése,
- a javítás joga, ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által fenntartott személyes adatok pontatlanok, és joga van az információk hozzáadására, ha a személyes adatok pontatlannak bizonyulnak,
- a személyes adatok törléséhez való jog ("elfeledtetéshez való jog") indokolatlan késedelem nélkül, ha ez már nem szükséges abból a célból, amelyből összegyűjtötték és feldolgozták, ha az érintett megismétli hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, és nincs más jogi oka az ilyen kezelésnek vagy a személyes adatokat illegálisan kell kezelni,
- a kezelés korlátozásának joga, ha az érintett tagadja a személyes adatok pontosságát, és mindaddig, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrizni tudja, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett elutasítja a ilyen adatadatok törlését, ilyenkor az Adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett kéri őket a törvényes jogok azonosítására, érvényesítésére vagy védelmére (például a bírósághoz fűződő jogaik védelme szempontjából) ; az érintett panaszt nyújt be az adatkezelés ellen, miközben nem világos, hogy az adatkezelő jogos érdeke felülmúlja -e az érintett jogos érdekeit,
- a személyes adatok továbbításának joga, ha az érintett felkéri az Adatkezelőt, hogy az adott személyre vonatkozó és általa nyújtott adatokat strukturált, általánosan használt és esetleg elektronikusan feldolgozható formában szerezze be,
- a személyes adatok feldolgozásának, ideértve a profilalkotást is, ellenzése, amelyet az Adatkezelő jogi érdekből kezel. Ha az érintett ellenzi a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozását, a személyes adatokat már nem kezelik erre a célra,
- a beleegyezés visszavonásának joga, ha az érintett beleegyezését adta a személyes adatok feldolgozásához olyan célokra, amelyek ezt megkövetelik. Az érintett jogosult bármikor emlékezni az ilyen beleegyezésre. Az Adatkezelő hagsúlyozza, hogy a beleegyezés visszavonása esetén a visszavonás előtt kezelt adatokat jogszerűen kezelték,
- a panasz benyújtásának joga egy felügyeleti hivatalhoz, jelen esetben a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, székhelye Pplk. Sochora 27, irányítószám 170 00, Prága 7, Csehország, ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a feldolgozás során valamilyen módon megsértették a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

A GDPR 15–22. cikkével összhangban benyújtott kérelemre az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a megtett intézkedésekről, minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Ez az időszak további két hónappal meghosszabbítható, a kérelmek komplexitásától és számától függően. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a meghosszabbításról, a meghosszabbítás indokaival együtt. Ha az érintett elektronikus formában nyújtja be a kérelmet, akkor az információkat lehetőség szerint elektronikus formában is meg kell adni, kivéve, ha az érintett másképp kéri.

Személyes adatok feldolgozása
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak feldolgozása során csak a szerződés céljának teljesítéséhez szükséges adatokat dolgozzák fel, az adatkezelő érdekeinek és jogos igényeinek védelmével együtt.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett szabad beleegyezése alapján a személyes adatok feldolgozása mellett az Adatkezelő, a törvényben meghatározott esetekben, jogosult személyes adatok feldolgozására az érintett beleegyezése nélkül is (pl. teljesíteni a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeit, eleget tenni a különleges jogszabályok által előírt követelményeknek, biztosítani a törvény által védett jogokat és érdekeket, elvégezni egy olyan feladatot, amelyet közérdekből és az Adatkezelő jogos érdekei miatt szükséges mértékben hajtanak végre, csalások megelőzése vagy a számítógépek és elektronikus kommunikációs rendszerek károsodásának megelőzése érdekében).

Az Adatkezelő az érintett szabad beleegyezése alapján gyűjt és dolgoz fel adatokat, vagy a lehető legnagyobb mértékben az Adatkezelő által a szerződéses tárgyalásokkal és a szerződés esetleges megkötésével vagy más jogcímen kapott adatokat.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adott szerződéses jogviszony vagy más jogcím eléréséhez szükséges mértékben kezeli, valamint az érintettel egyeztetett mértékben, különösen a vevői elégedettség felmérése, a szolgáltatások fejlesztése, a termékek és szolgáltatások ajánlatainak küldése, valamint az üzleti bejelentések és hírlevelek küldése céljából.

A személyes adatokat a minimális szerződéses jogviszony vagy más jogcím alatt szükséges ideig gyűjtik, tárolják és használják fel, olyan ideig, amíg a szerződésből eredő követelések az érintett közigazgatási szervhez fordulhatnak, az Adatkezelő védelmi jogaihoz és igényeihez szükséges időtartamra, vagy az Adatkezelő által jogszabályokon keresztül megállapított időtartamra, vagy a beleegyezés visszavonásáig, ha az adatok megadása az érintett beleegyezése alapján történik és a személyes adatok feldolgozásának kötelezettségét jogszabály nem írja elő az Adatkezelő számára. Az adatokat elsősorban üzleti tranzakciókra és ügyfélszolgálati célokra, hírekre, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz, üzleti vonatkozású bejelentések küldéséhez és az érintettek visszajelzéseinek feldolgozásához, valamint az ügyfélszolgálat javításához és az Adatkezelő jogi vagy szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez lesznek feldolgozva.

Az Adatkezelő a jelen Elvekben meghatározott kivételekkel nem oszt meg személyes adatokat harmadik felekkel. Az Adatkezelőnek joga van megosztani az érintettek személyes adatait harmadik felekkel a termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében, az Érintett beleegyezésének kézhezvétele után, vagy a törvény megköveteli vagy engedélyezi azt. Az Adatkezelőnek joga van harmadik személyekkel megosztani az érintett személyes adatait a bűncselekmények megelőzése vagy a lehetséges kockázatok csökkentése érdekében, ha ezt jogszabály előírja vagy ha az Adatkezelő indokoltnak tartja jogos érdekeinek, jogainak vagy saját vagy harmadik felek tulajdonának védelme érdekéből.

Az Adatkezelő biztonságosan gyűjti, tárolja és dolgozza fel a személyes adatokat oly módon, hogy megőrizze azok titkosságát, és megakadályozza, hogy illetéktelen felek hozzáférjenek az adatokhoz. Az Adatkezelő a személyes adatokat dokumentum formátumban dolgozza fel és tárolja egy zárt helyiségben, amelyhez csak az Adatkezelő felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá, akiket titoktartás kötelez. Az elektronikus formátumú személyes adatokat jelszavak és tűzfalak kezelik, tárolják és védik. Ha a személyes adatok kezelése az érintett beleegyezésén vagy az adatkezelő jogos érdekein és céljain alapul, a személyes adatok közölhetők külső együttműködőkkel és partnerekkel, különösen akkor, ha ezek egy külső ügyvédi iroda, külső számvitel vagy külső informatikai szervezet. Az Adatkezelővel együttműködő jogalanyokat gondosan választják ki azon garanciák alapján, amelyek biztosítják a megosztott személyes adatok technikai és szervezeti védelmét.

A személyes adatokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően archiválodnak. Az Adatkezelő szigorú belső szabályokat állapít meg, amelyek ellenőrzik a személyes adatok tárolásának jogszerűségét, biztosítva, hogy a személyes adatok ne maradjanak az Adatkezelőnél a jogosultságuknál nagyobb mértékben. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat a fenntartásuk jogi okának lejárta után.

Záró rendelkezések
Ezek az elvek 2018 május 25 -től érvényesek, és határozatlan időre szólnak. Az Adatkezelőnek joga van ezen alapelveket bármikor módosítani az érintett beleegyezése nélkül. Ezen alapelvek aktuális változata mindig megtekinthető munkaidőben az Adatkezelő székhelyén.